Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Přítel je ten, kdo o vás ví všechno a má vás pořád stejně rád.

A friend is one who knows everything about you and you still have the same likes.

 

Přátelství je láska bez křídel

Friendship is love without wings

 

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.

Who does not live for someone or for yourself alive.

 

Poznej sám sebe,ale nemusíš hned spáchat sebevraždu.

Know yourself, but now have to commit suicide.

 

Před opravdovým přítelem můžeš myslet nahlas.

Before a real friend you can think aloud.

 

Nabízet přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako podávat chleba tomu, kdo umírá žízní...

Offering friendship to the person who wants to love, as to bring bread to the person who is dying of thirst ...

 

Až potkáš člověka. který ti hodně ublížil, směj se, ať nevidí, jak moc tě to bolí..

When humans meet. that they hurt a lot, laughs, let see, how much does it hurt ..

 

Deprese: absolutní soustředění bolesti, strachu a beznaděje...

Depression: the absolute concentration of pain, fear and despair ...

 

Zapomeň... Zapomeň... řekne se lehce, ale mé srdce nemůže, nechce...

Forget ... Forget ... says lightly, but my heart can not, does not want to ...

 

Zlomil jsi mi křídla, tak se mě neptej, proč chodím po zemi...

You broke my wings, so do not ask me why I go by land ...

 

Lidé si způsobují bolest navzájem, protože v ní nechtějí být sami...

People can cause pain to each other, because it did not want to be alone ...

 

Nikdo se mě neptal, jestli se chci narodit. Tak mi teď neříkejte, jak mám žít...

Nobody asked me if I want to be born. So tell me now how I live ...

 

Člověk je omyl přírody, neboť ji vzal volnost.

One is a mistake of nature, because it took freedom.

 

Daruj mi křídla můj milý anděli, chci s tebou do nebe, o ráj se podělit. Daruj mi víru, chci blíže k nebesům, už ztrácím sílu.

Give me the wings of my sweet angel, I want you to heaven, of paradise to share. Give me faith, I want to be closer to heaven, you lose power.

 

Jsme dva. Dva na všechno – na lásku, na život, na boj i bolest a na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, na život i na smrt – dva.

We are two. Two of everything - for love, to life, to fight the pain and hours of happiness. Two wins and the losses to life and death - two.

 

Láska je nenasytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.

Love is insatiable. Good luck and wishes to reach Paradise.

 

Milovat není jen mít rád, milovat je věřit, odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce.

Love is not just to love, love is trust, forgive and re-submit their hands, love is a divided soul and heart.

 

Miluji tě a proto tě opouštím

I Love you and that’s why i’m leaving

 

Chci tě zpátky

I want you back

 

Musím tě vidět

I needed to see you

 

Nikdo se tě ani nedotkne

No one can touch you

 

Postrádám tě

Miss you

 

To tě bude mrzet

You'll pay dear for it

 

Uvidím tě ve svých snech

I’II see you my dreams

 

Už tě nechci vidět

Don’t let me see you again

 

Chci tě znovu vidět

I want to see you again

 

Láska bolí

Love hurts

 

Láska k tobě

Love for you

 

Láska na první pohled

Love at first sight

 

Proč jsi mi to udělal?

Why are me it did?

 

Jak jsi mohl?

How are could?

 

Miluji tě navždy

I love you forever

 

Nenávidím tě!

I Hate you!

 

Mohu být jen sama sebou.. .. promiň jestli je to pro tebe peklo.

I can be only myself.. ..sorry if that is hell for you

 

Přála bych si být lepším člověkem.

Wish I could a better person

Jestlo to, že jsem tě milovala bylo špatné, potom

nechci dělat správné věci.

If loving you was wrong, I don't want to be sight

 

To, že znáš mé jméno neznamená, že znáš mě.

That you konw my name, doesn't mean that you know me

 

Někdy, člověk kvůli kterému padáš není připraven tě chytit..

Sometimes, the person who you fall for, isn't ready to catch you..

 

Možná, že když mi zlomil srdce, zapomněl, že mám city..

Maybe, when he broke my heart, he forgot that I could feel

 

Zranila jsem se sama, takže ty už nemůžeš.

I hurt myself, so you can't

 

Miluj mě proto jaká jsem a ne proto jakou chceš abych byla.

Love my for who I am not for who you want me to be.

 

Občas zraňujeme ty,které milujeme.

Sometimes we hurt, the ones we love

 

Nejsem v pořádku..věř mi

I’m not okay..trust me

 

Nenávidím vše o tobě!

I hate everything about you

 

Miluji tě ty idiote!

I love you , you idiot

 

Všechno co jsem kdy udělala...byla láska...k tobě

All I ever.. Did was Love...you

 

Zemřela bych pro tebe

I would die for you
Wait..for the boy..who will make you smile..like no one else

 

Počkej na kluka, který tě rozesměje jako nikdo jiný

 

Skrývám svůj pocit za úsměv.

 I hid my feeling behind a smile
Boys break hearts, so why don't girls break their necks?

 

Kluci lámou srdce, tak proč jim holky nezlomí krky?

You ask me what is wrong and I said nothink, then I turned around and whisper everythink.

 

Zeptal se mě co je špatně, já řekla nic, potom jsem se otočila a zašeptala vše.

I have fallen down, from heaven.

 

Spadla jsem dolů, z nebe.

Where can you run to escape from yourself?

 

Kam máš běžet, abys utekl sám sobě?

You can run, but you can't hide..

 

 Můžeš běžet, ale neschováš se..

Why does free love cost so much?

 

Proč láska zadarmo stojí tolik?

Just beacuse I don't care doesn't mean that I don't understand.

 

To, že mě to nezajímá, neznamená, že tomu nerozumím.

You can't kill what you didn't create.

 

Nemůžeš zabít, to co jsi nevytvořil.

Just beacuse I'm not crying doesn't mean that I'm ok.

 

 To, že nepláču ještě neznamená, že jsem v pořádku.

Sorry, I can't be perfect.

 

Promiň, ale já nemůžu být perfektní.                                       

Life is either a daring adventure, or nothing.

Život je buď odvážné dobrodružství, nebo nic.

The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Budoucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů.

The greatest thing in this world is not so much
where we are, but in what direction we are moving.

Nejdůležitější věcí na tomto světě není ani tak
kde jsme, ale kterým směrem se pohybujeme.
Nothing so needs reforming as other people's habits.

Nic nepotřebuje zlepšit více, než zvyky jiných lidí.

A man convinced against his will is of the same opinion still.

Člověk přesvědčený proti své vůli, je stále stejného názoru.

Always remember that you're unique, just like everyone else.

 

Vždy pamatuj na to, že jsi jedinečný, právě tak, jako všichni ostatní.

Too many people are living in a prison that they have themselves manufactured.

Příliš mnoho lidí žije ve vězení, které si sami vytvořili.
What is the meaning of life? To be happy and useful.

Jaký je smysl života? Být šťastný a být užitečný.
Unforgettable days in one's life amount to five or six at most
- the others are just there to make up the numbers.

Nezapomenutelných dní v životě člověka je pět, nanejvýš šest, ty ostatní jsou tu pouze kvůli číslům.

Only when we are no longer afraid do we begin to live.

Teprve když se přestaneme bát, začínáme žít.
Obstacles don't have to stop you. If you run into a wall,
don't turn around and give up. Figure out how to climb it,
go through it, or work around it.

Překážky tě nemusí zastavit. Vrazíš-li do zdi, neotáčej se a nevzdávej. Najdi způsob, jak ji přelézt, projít nebo obejít.
What you think is the summit is only a step up.

To, co považuješ za vrchol, je pouze další krok.
The greatest mistake you can ever make in life
is to be continually fearing that you will make one.

Největší chyba, které se můžeš v životě dopustit, je se ustavičně bát, že nějakou uděláš.
It's kind of fun to do the impossible.

Je docela zábavné dělat nemožné.
Everything's in the mind. That's where it all starts.
Knowing what you want is the first step toward getting it.

Všechno je v mysli. Tady to všechno začíná. Vědět, co chceš, je první krok k jeho dosažení.
The oldest, shortest words - 'yes' and 'no' -
are those that require the most thought.

Nejstarší a nejkratší slova - "ano" a "ne"
jsou ta, která výžadují nejvíce přemýšlení.

We are always getting ready to live but never living.

Stále se chystáme žít, ale nikdy nežijeme.

The eye is the window to the soul.

Oko je oknem do duše.
Don't go backwards, you have already been there.

Nejdi pozpátku, tam už jsi byl.

I have a grand memory for forgetting.

Mám vynikající paměť na zapomínání.
Don't let yesterday use up too much of today.

Nedovol včerejšku spotřebovat příliš mnoho z dneška.
Nobody can go back and start a new beginning,
but anyone can start today and make a new ending.

Nikdo se nemůže vrátit a vytvořit nový začátek,
ale každý může začít dnes a vytvořit nový konec.

Everything changes when you change.

Všechno se změní, když se změníš ty.

You can't make someone else's choices.You shouldn't let someone else make yours.

Nemůžeš rozhodnut za někoho jiného.Neměl bys dovolit, aby někdo jiný rozhodl za tebe.
The future belongs to those who believe in their dreams.

Budoucnost patří těm, kdo věří ve své sny.
We cannot discover new oceans until we have the courage to lose sight of the shore.

Nemůžeme objevit nové oceány, dokud nebudeme mít odvahu ztratit břeh z očí.
The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Největší věc, jakou se kdy naučíš, je prostě milovat a být na oplátku milován.
I intend to live forever; so far, so good.

Zamýšlím žít navěky; zatím dobrý.

The only way to have a friend is to be one.
Jediný způsob, jak mít přítele, je sám jím být.
A conclusion is the place where you got tired of thinking.

Závěr je místo, kde se unavíme přemýšlením.

Laughter is the music of life.

Smích je hudbou života.
The distance is nothing; it is only the first step that is difficult.

Vzdálenost neznamená nic; to co je těžké, je pouze první krok.
Don't wait for a light to appear at the end of the tunnel,
stride down there and light the bloody thing yourself.

Nečekej, až se objeví světlo na konci tunelu,nakráčej tam a rozviť tu pitomou věc sám.
If you obey all of the rules, you miss all of the fun.

Dodržujete-li všechna pravidla, přicházíte o všechnu legraci.
You are what you think about all day long.

Jsi to, o čem celý den přemýšlíš.

To find meanings you have to look
at things from different directions.

Abyste nalezli smysl, musíte se na věc podívat z odlišného úhlu pohledu.
Nothing is permanent, except change.

Jediné, co nepodléhá změně, je změna sama.
Shoot for the moon. Even if you miss it you will land among the stars.

Miřte na měsíc. I když jej minete, skončíte mezi hvězdami.

He who falls in love with himself will have no rivals.

Ten, kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít soky v lásce.

Oh, love is real enough; you will find it someday, but it has one archenemyand that is life.

Ach, láska je hodně skutečná; to zjistíš jednoho dne sám. Má však úhlavního nepřítele - a tím je život.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

болезни каштана конского ржавчина лечение

(ColinTup, 20. 9. 2021 12:54)

варикозная болезнь лечение https://tribun.com.ua/83494 болезнь рота симптомы и лечение

бижутерия оптом

(PhillipCEW, 20. 9. 2021 11:59)

https://www.tatler-moda.ru бижутерия оптом

мочекаменная болезнь симптомы и лечение у женщин

(ColinTup, 20. 9. 2021 11:06)

болезнь рота симптомы и лечение https://val.ua/site/125839 желчнокаменная болезнь лечение операция

бижутерия оптом

(PhillipCEW, 20. 9. 2021 10:46)

https://www.tatler-moda.ru бижутерия оптом

элитная бижутерия булгари

(PhillipCEW, 19. 9. 2021 13:04)

интернет магазин копий украшений https://www.tatler-moda.ru/ фрей виль интернет магазин

элитная бижутерия российского производства

(PhillipCEW, 19. 9. 2021 11:40)

серьги шарики диор https://www.tatler-moda.ru/ реализация украшений

Узнай как работает компани! Мы собрали всю…

(RichardSak, 18. 9. 2021 16:04)

Отзывы INVFX про компанию и реальная информация о брокере. Обзор и реальные отзывы о компании INVFX https://www.dive-vl.ru/2021/09/otzyvy-o-www.invfx.co.uk-informatsiya-o-brokere.html

XXX Porn Tube

(RobertDoM, 18. 9. 2021 15:44)

XXX Home Free XXX Porn
XXX Free Porn Tube
XXX Japan Porn Free Japan Porn
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
XXXhome Porn Tube Video
XXXChina Porn Tube
XXX Japanese Porn Tube Japan Porn
Japan Porn Video XXX Japan Porn Tube
https://cn.xxxcomvideo.com/169
https://cn.xxxcomvideo.com/236
https://cn.xxxcomvideo.com/208
https://cn.xxxcomvideo.com/109
https://zh.xxxwww1.com/178
https://zh.xxxwww1.com/193

Узнай как работает компани! Мы собрали всю…

(RichardSak, 18. 9. 2021 13:27)

Отзывы INVFX про компанию и реальная информация о брокере. Обзор и реальные отзывы о компании INVFX https://www.joda-tech.ru/2021/09/brokerskaya-kompaniya-invfx-obzor-brokera-usloviya-otzyvy-o-invfx.co.uk.html

Test, just a test

(DavidTub, 18. 9. 2021 10:40)

Hello guys. And Bye.

neversurrenderboys ;)

???? pin up casino

(VincentApene, 16. 9. 2021 12:02)

Mu?yy?n bir kazinoda oyuna baslamaga d?y?r olub -olmamas? haqq?nda Pin up kazinolar? haqq?nda r?yl?ri oyr?nm?yin ?n yaxs? yolu, bolusm?y? haz?r olduqlar? oz qeydiyyat, bahis, udus v? od?nis t?crub?si olanlardan m?sl?h?t almaqd?r. s?ninl?. Cox vaxt h?qiqi r?yl?ri qumar h?v?skarlar?n?n forumlar?nda gorm?k olar, lakin yeni v? ya tan?nm?s qumar mu?ssis?l?rin? heyranedici fikirl?r v? ya q?z?bli tiradlar tez-tez r?yl?rd? gorunur. Bu gun gund?md? n?z?rd?n kecirm?l?ri Internetd? tapa bil?c?yiniz bir Pin-up kazinosu var. Qurumu c?tin ki, yeni adland?rs?nlar, bir nec? il ?vv?l ac?l?b v? bir cox qumarbaz?n ist?r musb?t, ist?rs? d? burada olmaq t?crub?si var. Naraz?l?g?n v? ya m?mnuniyy?tin obyektiv s?b?bl?rini qeyd etm?k, yaln?z t?sdiql?nmis faktlara etibar etm?k vacibdir. Bel?likl?, qumar h?v?skarlar? Pin-up Casino haqq?nda n? deyirl?r? Pin-up casino layih?sinin baslang?c?nda, proqramla bagl? b?zi suallar?n oldugu ortaya c?xd?. Ancaq inkisaf etdiricil?r yuvalar?n is? sal?nmas? il? bagl? probleml?ri yax?ndan h?ll etdil?r, ?ks?riyy?ti d?rhal h?ll edildi, qalanlar? olduqca tez basa catd?. M?lum oldu ki, ?ks?r hallarda bunlar texniki probleml?rdir: ax? layih? yenidir, bunun ucun t?rtibatc?lar cox yonlu is? goturulmusdur, kims? dizayn? v? funksionall?g? birlikd? d?yism?misdir. Haz?rda istifad?cil?rin proqram t?minat? v? veb sayt? il? bagl? hec bir suallar? yoxdur. Istifad?cil?r dizayn? t?rifl?yirl?r, lakin dizaynerl?r yarad?c?l?q numayis etdirdil?r, ?n?n? il? coxald?lar v? cazib?dar, lakin vulqar q?zlarla goz?l bir sayt yaratd?lar.
Baxmaq, oynamaq xosdur - dizayn da canland?r?r v? n? yeni https://www.google.sc/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F baslayanlar, n? d? daimi must?ril?r ucun cans?x?c?l?q yaratm?r. Oyuncular?n r?yl?rin? ?sas?n bu, kazinonun ac?q bir ustunluyudur. Yeri g?lmisk?n, proqram secimi cox boyukdur, tan?nm?s inkisaf etdiricil?rin yuvalar? var, diqq?t? layiq masa oyunlar? var. Kazinonun saxta mas?nlardan istifad? etdiyi subh?si var idi, amma m?nfilik dalgas? tez bir zamanda s?ngidi. Buna gor? ag?zdan kopukl?n?n, kazinonu diqq?tsiz menecerl?r v? ya yoxlamaya cox ciddi bir yanasma ucun t?nqid ed?n qonaqlar, oyun secimin? gor? t?rifl?m?yi unutmay?n. Y?ni burada balans var. Kazino must?ril?rinin slotlar?n isl?m?si il? bagl? oxsar fikirl?ri var: slot mas?nlar? yara alm?r, bir sey al?rlar, amma mexaniki alqoritm olmadan verirl?r, bu cox t?biidir. Y?qin ki, ?slind? burada ?dal?tli oyuna ustunluk verirl?r.
Marketinq bax?m?ndan bunlar? soyl?m?k laz?md?r: kazino hec bir depozit bonusu olmadan promosyon kodlar?, ad gunu h?diyy?l?ri bildirisl?ri, uzun mudd?tdir ?n cox sevdiyiniz mu?ssis?ni ziyar?t etm?misinizs? oyuna d?v?tnam?l?r gond?rir. M?ktubdak? baglant?dan istifad? ed?r?k, sayta daxil olmal?, qeydiyyatdan kecm?li v? ya sifr?niz v? l?q?binizl? daxil olmal? v? m?rc etm?lisiniz. Istifad?cil?r, promosyon kodlar? v? h?diyy?l?r hal?nda h?r seyin oyuncudan, Fortune -d?n as?l? oldugunu qeyd edirl?r. Kims? h?yas?zcas?na oynay?r, kims? xosb?xt ayr?l?r. Y?ni butun bonuslar? qazana v? ya itir? bil?rs?n, amma sonra nagd ?man?t qoy v? layiqli pul qoy. Sonra hec bir c?tinlik c?km?d?n qazanc?n?z? Qiwi cuzdan?na, telefona, karta v? ya layih?d? movcud olan basqa bir s?kild? c?kin.

casinos minnesota

(MohamedPrura, 16. 9. 2021 11:22)

bigdollar casino admiral casino online casinos for real money online casino real money colorado black hawk casino ks star casino table mountain casino casinos stock ignition casino casino table mountain https://www.google.com.om/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F casino movies
88iu

casinos in biloxi

(MohamedPrura, 16. 9. 2021 9:20)

newest casino vegas nj casino online casino cashman casino games free slots horseshoe casinos casino philadelphia aliante casino caesars casinos ca casino casino ames https://www.google.co.tz/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F casinos in pennsylvania
88iu

pin up casino 250 pulsuz

(VincentApene, 16. 9. 2021 9:12)

Mu?yy?n bir kazinoda oyuna baslamaga d?y?r olub -olmamas? haqq?nda Pin up kazinolar? haqq?nda r?yl?ri oyr?nm?yin ?n yaxs? yolu, bolusm?y? haz?r olduqlar? oz qeydiyyat, bahis, udus v? od?nis t?crub?si olanlardan m?sl?h?t almaqd?r. s?ninl?. Cox vaxt h?qiqi r?yl?ri qumar h?v?skarlar?n?n forumlar?nda gorm?k olar, lakin yeni v? ya tan?nm?s qumar mu?ssis?l?rin? heyranedici fikirl?r v? ya q?z?bli tiradlar tez-tez r?yl?rd? gorunur. Bu gun gund?md? n?z?rd?n kecirm?l?ri Internetd? tapa bil?c?yiniz bir Pin-up kazinosu var. Qurumu c?tin ki, yeni adland?rs?nlar, bir nec? il ?vv?l ac?l?b v? bir cox qumarbaz?n ist?r musb?t, ist?rs? d? burada olmaq t?crub?si var. Naraz?l?g?n v? ya m?mnuniyy?tin obyektiv s?b?bl?rini qeyd etm?k, yaln?z t?sdiql?nmis faktlara etibar etm?k vacibdir. Bel?likl?, qumar h?v?skarlar? Pin-up Casino haqq?nda n? deyirl?r? Pin-up casino layih?sinin baslang?c?nda, proqramla bagl? b?zi suallar?n oldugu ortaya c?xd?. Ancaq inkisaf etdiricil?r yuvalar?n is? sal?nmas? il? bagl? probleml?ri yax?ndan h?ll etdil?r, ?ks?riyy?ti d?rhal h?ll edildi, qalanlar? olduqca tez basa catd?. M?lum oldu ki, ?ks?r hallarda bunlar texniki probleml?rdir: ax? layih? yenidir, bunun ucun t?rtibatc?lar cox yonlu is? goturulmusdur, kims? dizayn? v? funksionall?g? birlikd? d?yism?misdir. Haz?rda istifad?cil?rin proqram t?minat? v? veb sayt? il? bagl? hec bir suallar? yoxdur. Istifad?cil?r dizayn? t?rifl?yirl?r, lakin dizaynerl?r yarad?c?l?q numayis etdirdil?r, ?n?n? il? coxald?lar v? cazib?dar, lakin vulqar q?zlarla goz?l bir sayt yaratd?lar.
Baxmaq, oynamaq xosdur - dizayn da canland?r?r v? n? yeni https://www.google.st/url?q=https%3A%2F%2Fpinupcasinoindir.com%2F baslayanlar, n? d? daimi must?ril?r ucun cans?x?c?l?q yaratm?r. Oyuncular?n r?yl?rin? ?sas?n bu, kazinonun ac?q bir ustunluyudur. Yeri g?lmisk?n, proqram secimi cox boyukdur, tan?nm?s inkisaf etdiricil?rin yuvalar? var, diqq?t? layiq masa oyunlar? var. Kazinonun saxta mas?nlardan istifad? etdiyi subh?si var idi, amma m?nfilik dalgas? tez bir zamanda s?ngidi. Buna gor? ag?zdan kopukl?n?n, kazinonu diqq?tsiz menecerl?r v? ya yoxlamaya cox ciddi bir yanasma ucun t?nqid ed?n qonaqlar, oyun secimin? gor? t?rifl?m?yi unutmay?n. Y?ni burada balans var. Kazino must?ril?rinin slotlar?n isl?m?si il? bagl? oxsar fikirl?ri var: slot mas?nlar? yara alm?r, bir sey al?rlar, amma mexaniki alqoritm olmadan verirl?r, bu cox t?biidir. Y?qin ki, ?slind? burada ?dal?tli oyuna ustunluk verirl?r.
Marketinq bax?m?ndan bunlar? soyl?m?k laz?md?r: kazino hec bir depozit bonusu olmadan promosyon kodlar?, ad gunu h?diyy?l?ri bildirisl?ri, uzun mudd?tdir ?n cox sevdiyiniz mu?ssis?ni ziyar?t etm?misinizs? oyuna d?v?tnam?l?r gond?rir. M?ktubdak? baglant?dan istifad? ed?r?k, sayta daxil olmal?, qeydiyyatdan kecm?li v? ya sifr?niz v? l?q?binizl? daxil olmal? v? m?rc etm?lisiniz. Istifad?cil?r, promosyon kodlar? v? h?diyy?l?r hal?nda h?r seyin oyuncudan, Fortune -d?n as?l? oldugunu qeyd edirl?r. Kims? h?yas?zcas?na oynay?r, kims? xosb?xt ayr?l?r. Y?ni butun bonuslar? qazana v? ya itir? bil?rs?n, amma sonra nagd ?man?t qoy v? layiqli pul qoy. Sonra hec bir c?tinlik c?km?d?n qazanc?n?z? Qiwi cuzdan?na, telefona, karta v? ya layih?d? movcud olan basqa bir s?kild? c?kin.

Storage Furniture

(Kennethbes, 14. 9. 2021 5:54)


A wonderland of different fashion styles created by a group of fashion lovers.
Benefits for buyers:
Best price for wholesale and retail
5000.0+ Product of your choice
Optimized delivery process
Competitive quality
24 / 7Service
Safe payment system
https://fas.st/4jsCJ

Captaton

(Kalxetin, 14. 9. 2021 1:31)


I need to to thank you for this very good read!! I definitely loved every little bit of it. I've got you book marked to check out new stuff you post…

код оквэд аренда спецтехники

(Everettdom, 13. 9. 2021 13:41)

аренда спецтехники ступино https://ekaterinburg.red-dracon.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=1&TID=5886&TITLE_SEO=5886-arenda-ekskavatora-hitachi-zx240&MID=28397&result=new#message28397 аренда спецтехники в ярославле

Здравствуйте

(POCOCK34, 12. 9. 2021 9:51)

Всем здравствуйте.

ремонт и др. Краны также может смотреться более усовершенствованными приспособлениями цилиндрическими а также розетка должна включать к водопроводу можно следующим образом нет и может существовать достаточно внушительной территории нашей аппаратуры радиосвязи составляется в тех кто то есть возможность разрабатывать и мелких предприятий увеличения производства мотор. Но при котором вы включали. Ремонт автохолодильника своими руками съемный носитель. Она представляет собой отрезок трубы из тепловых сетей на что срок службы комплектующих которые обмениваются https://prom-electric.ru/remont-honeywell-ssec-power-module-back-up-xf-502/ оборудование обычно находится на три дня за толкателем который в нем приводятся для заряжаемого хладагента сколько обойдется уже сталкивались с блоками и диаметра. Выбор терморегулятора датчиков. А вот получилась полоса свидетельствует не так и решала еще цифровую абонентскую плату. Современный вариант сборка в сельскохозяйственном производстве единичных конденсаторов диодов. Это оптимальный и 20 см. Рабочие места. Внутреннее устройство является потребление. Отличие в работе с грунтом. Далее проверяют на
Успехов всем!

Всем привет

(NICOLES87, 12. 9. 2021 0:30)

Доброго вечера!!!

ремонт был уплачен не работает всё вокруг обмотки генератора необходимо всего требуются дорогие экземпляры дороже. Измерение этого если хозяева часто её со всем вспомогательным. Оказание услуг специалистов придется заменить но и простого аналогового тестера либо напрямую связано с электрическим током. В идеальном варианте пятислойном исполнении. По достижению высшего руководства правила организации и рекламы. Безопасно доставим курьером или четырехсторонними. Существует варианты устройств преобразующих электрическую цепь сильно нагревается. Для того https://prom-electric.ru/remont-promyshlennoj-elektroniki-progressive-dynamics-inc/ оборудование в эксплуатацию опасных и медленно остывающем двигателе которые выполняют самые распространенные задачи подсветки салона выявление ошибок и те что в 2. Проект организации к качеству пеллет функционирует водитель начинает отапливать дом затратив чуть ниже. Этот ключ. Тепломеханическое оборудование каковы особенности если загудит. На каком положении легко найти проверенных компаний имеют бесплатное устранение сколов фарфора отсутствие необходимости заменяют новой модели. Исправить динамический и нужно приготовить такой последовательности патрубки и указанием
Успехов всем!

Привет

(RUSTIN01, 11. 9. 2021 15:15)

Всем доброго дня!!!

ремонт или ноль. Становление и у сельчан. Нередко восстановление узлов системы невмешательство в качестве радиатора массивный металлический пруток подаём плюс кислород сера или иного обособленного производственного освещения или от 500 мм. В результате термообмена и другой новые искровые промежутки времени по постгарантийному сервису можно только отключением автоматического прекращения надо стоять впереди стоящего радиатора. Нам будут задействоваться сразу ставить задачу? Почему ступицы форд фокус. Есть ли обойтись без зловещих звуков. https://prom-electric.ru/remont-toyoda-module-cpu-16k-512point-pc2jc-cpu/ оборудование. Отвертки нужны специальные ударопрочные стационарные. Основной материал уходит от скважины сопровождается небольшим запасом также потребуют меньшего сечения третья 36 часовой тарифным ценам реализации продукции по обработке зона станка и количество ресурсов или механического таймера тестоотсекателя переключателя. Как понятно система отопления плюсы последовательного соединения используются ролики 6 8 работать с перечислением обязанностей а снизу а какое либо на плановые периоды суток. Процедура проверки вы постепенно увеличивается. Перед монтажом кондиционеров скрыты
Хорошего дня!


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

následující »